Regulamin serwisu i usługi

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO APIPAY
www.apipay.pl
z dnia: 28 lipca 2020

REGULAMIN USŁUGI MPOS APIPAY (poniżej)
z dnia: 28 lipca 2020

TABELA OPŁAT APIPAY (kliknij)
z dnia: 3 marca 2020

Treść Regulaminu Serwisu Internetowego apipay

1. DEFINICJE

1.1. Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.2. „Apipay” oznacza spółkę apipay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-741 Warszawa), ul. Białostocka 22 lok. H 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800904 (NIP: 1133002613).

1.3. „Agent Rozliczeniowy” oznacza wskazany przez apipay bank lub inną organizację finansową, posiadającą status agenta rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, z którą Użytkownik zawarł za pośrednictwem apipay odrębną umowę np. na świadczenie usług umożliwiania wykonania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu instrumentów, takich jak Instrumenty płatnicze (zgodnie z np. 2 ust. 10 Ustawy o usługach płatniczych) w tym karta płatnicza (zgodnie z art. 2 ust. 15a Ustawy o usługach płatniczych);

1.4. „Akcesoria” – urządzenia oferowane przez apipay, nie będące samym Urządzeniem mPOS apipay, np. drukarka, ładowarka etc.

1.5. „Aplikacja apipay mPOS” lub „Aplikacja apipay mPOS Wersja Integracyjna” oznacza element Oprogramowania umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z oferowanej funkcjonalności przyjmowania płatności kartą płatniczą w ramach Rozwiązania mPOS apipay; w celu uniknięcia wątpliwości „Aplikacja apipay mPOS” oznacza również „Aplikację apipay mPOS Wersja Integracyjna”.

1.6. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.7. „Gość” oznacza każdą osobę odwiedzającą Serwis Internetowy apipay.

1.8. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.

1.9. „Karta” oznacza kartę płatniczą – instrument wykorzystywany przez Użytkownika w celu zrealizowania Transakcji. Lista Kart obsługiwanych w ramach Usługi dostępna jest w odrębnej umowie z Agentem Rozliczeniowym.

1.10. „Konto” oznacza zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do apipay Online lub Sklepu apipay oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem Serwisu Internetowego apipay wymagających zalogowania.

1.11. „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

1.12. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Serwisu Internetowego apipay i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. Login musi być tożsamy z adresem poczty elektronicznej Użytkownika wskazanym w procesie rejestracji do Serwisu Internetowego apipay.

1.13. „Oprogramowanie” oznacza stanowiącą wyłączną własność apipay całość oprogramowania przekazanego do korzystania Użytkownikowi, na które składa się oprogramowanie sprzętowe Urządzenia apipay, Aplikacja apipay mPOS, oraz Aplikacja apipay mPOS Wersja Integracyjna.

1.14. „Platforma apipay Online” lub „apipay Online” oznacza część Serwisu Internetowego apipay dostępną tylko dla zarejestrowanych
i zalogowanych Użytkowników, umożliwiającą bieżącą obsługę usług świadczonych przez apipay na rzecz Użytkownika.

1.15. „Przewoźnik” oznacza każdy podmiot, za pośrednictwem którego apipay dostarcza Urządzenia do Użytkowników.

1.16. „Regulacje Kartowe” oznaczają zasady, regulaminy, regulacje, procedury operacyjne wydane przez jakąkolwiek Organizację Kart Płatniczych, których Karta jest honorowana przez Użytkownika na podstawie umowy z Agentem Rozliczeniowym. Regulacje Kartowe mogą być okresowo zmieniane, odnawiane, ujednolicane lub uzupełniane;

1.17. „Regulamin Usługi mPOS apipay” oznacza odrębny regulamin dotyczący świadczenia przez apipay Usług.

1.18. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie Internetowym apipay.

1.19. „Rozwiązanie mPOS apipay” oznacza rozwiązanie technologiczne pozwalające na realizację płatności kartami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet, smartfon). Integralnymi elementami Rozwiązania jest Urządzenie mPOS apipay oraz Oprogramowanie.

1.20. „Serwis Internetowy apipay” lub „Serwis” oznacza serwis prowadzony przez apipay dostępny pod adresem: www.apipay.pl, za pośrednictwem którego apipay prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Urządzeń i za pomocą którego świadczy innego rodzaju usługi. Na Serwis Internetowy apipay składają się apipay Online, Sklep apipay, oraz ogólnodostępna część o charakterze informacyjno-marketingowym.

1.21. „Sklep apipay” wydzielona część Serwisu Internetowego apipay, umożliwiająca klientowi przystąpienie do usług, wybór i zakup Urządzeń oferowanych przez apipay.

1.22. „Sprzedaż Urządzeń” oznacza sprzedaż Urządzeń dokonywaną przez apipay na rzecz Użytkownika w wyniku zawarcia Umowy.

1.23. „Tabela Opłat” oznacza zestawienie opłat związanych z Usługami apipay oraz z obsługą Urządzeń, do ponoszenia których Użytkownik zobowiąże się w chwili zawarcia Umowy, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Usługi mPOS apipay.

1.24. „Transakcja” oznacza operację bezgotówkowej zapłaty dokonanej przy użyciu Karty i Rozwiązania mPOS Użytkownika.

1.25. „Umowa” oznacza umowę zawieraną przez Użytkownika i apipay, określającą warunki sprzedaży Urządzeń oraz świadczonych przez apipay Usług.

1.26. „Urządzenia” oznaczają produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez apipay na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu apipay, w tym w szczególności Urządzenie mPOS apipay oraz Akcesoria.

1.27. „Urządzenie mPOS apipay” urządzenie posiadające wbudowaną klawiaturę numeryczną, które za pomocą Oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu mPOS apipay oraz tablecie lub smartfonie umożliwia przyjmowanie płatności Kartami na rzecz Użytkownika. Urządzenie mPOS apipay spełnia obowiązujące w danym czasie wymagania certyfikacji Kart Płatniczych dla tego typu Urządzeń.

1.28. „Użytkownik” oznacza każdy podmiot, który zawiera umowę z apipay za pośrednictwem Serwisu Internetowego apipay, będący przedsiębiorcą dokonującym czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.29. „Usługi apipay” oznaczają usługi świadczone przez apipay na podstawie Umowy oraz Regulaminu Usług, w szczególności Usługa mPOS apipay.

1.30. „Usługa mPOS apipay” usługa świadczona przez apipay przedsiębiorcom polegająca na udostępnianiu Rozwiązania mPOS apipay oraz apipay Online.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego apipay;
2.1.2. podstawowe prawa i obowiązki Gości i Użytkowników Serwisu Internetowego apipay;
2.1.3. prawa i obowiązki apipay związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego apipay;
2.1.4. zasady i sposób Rejestracji w Serwisie Internetowym apipay;
2.1.5. zasady i sposób zawarcia Umowy z apipay, z zastrzeżeniem, że w treści Umowy określony jest sposób jej rozwiązania;
2.1.6. prawa i obowiązki stron związane ze Sprzedażą Urządzeń, a także zasady reklamacji Urządzeń i zasady odstąpienia przez Użytkownika od Umowy w zakresie Sprzedaży jednego lub kilku Urządzeń.

2.2. apipay prowadzi działalność w zakresie:
2.2.1. świadczenia Usługi mPOS apipay pozwalającej na realizację płatności Kartami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet, smartfon);
2.2.2. utrzymywania infrastruktury informatycznej umożliwiającej dokonywanie przez Użytkownika Transakcji przy udziale Agenta Rozliczeniowego, obejmującej Oprogramowanie i Serwis Internetowy apipay;
2.2.3. sprzedaży za pośrednictwem Sklepu apipay na rzecz Użytkowników Urządzeń nie-zbędnych lub przydatnych do akceptacji tego typu płatności, spełniających wymagania Organizacji Kart Płatniczych w zakresie koniecznych certyfikacji;
2.2.4. pośredniczenia w zawieraniu umów z Agentem Rozliczeniowym, umożliwiających rozliczanie Transakcji;
2.2.5. oferowania innych usług i rozwiązań dla klientów biznesowych, we współpracy z partnerami apipay.

2.3. Apipay może prowadzić za pośrednictwem Serwisu Internetowego apipay inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2.4. Dla uniknięcia wątpliwości, apipay nie prowadzi Sprzedaży Urządzeń na rzecz podmiotów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

2.5. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania z Serwisu Internetowego apipay w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy apipay i Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż Urządzeń lub świadczenie usług apipay. Regulamin stanowi wzorzec umowny o którym mowa w art. 384 Kodeksu Cy-wilnego.

2.7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:
2.7.1. zapoznał się ze wszelkimi warunkami i zasadami współpracy, wynikającymi z regulaminów, umów i polityk (w tym Polityką Prywatności dostępną pod adresem www.apipay.pl), jakie zostały mu zaprezentowane, w tym z warunkami niniejszego regulaminu, spełnia warunki tam określone, akceptuje je i zobowiązuje się do nich stosować;
2.7.2. wszystkie informacje i dane, które kiedykolwiek będzie on podawał apipay, będą aktualne i zgodne z danymi rzeczywistymi;
2.7.3. będzie niezwłocznie powiadamiał apipay o wszelkich zmianach swoich danych udostępnionych w Serwisie Internetowym apipay.

2.8. Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera lub innego urządzenia. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: www.apipay.pl. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: www.get.adobe.com/reader/.

2.9. Informacje o Urządzeniach podane w Serwisie Internetowym apipay, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów innych aniżeli Apipay, w szczególności regulami-nów, wzorów umów, ogólnych warunków umów jest wyłączone w stosunku do Apipay, chyba że Apipay, na piśmie pod rygorem nieważności postanowili odmiennie. Wzorców umów podmiotów trzecich nie stosuje się wobec Apipay nawet wówczas, kiedy Apipay nie zgłosił wobec takich wzorców umów wyraźnego sprzeciwu.

3. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO APIPAY

3.1. Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego apipay jest apipay.

3.2. Każdy Gość może nieodpłatnie przeglądać informacje zawarte w Serwisie Internetowym apipay w zakresie dostępnym dla Gości, w tym do przeglądania informacji dotyczących sprzedawanych przez apipay Urządzeń i świadczonych Usług apipay.

3.3. Każdy Użytkownik ma dostęp do szerszego zakresu informacji, a także ma prawo do wglądu w swoje dane związane z umową, dotyczące danych adresowych, historii transakcji, wielkości sprzedaży, urządzeń obsługiwanych przez aplikację za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu na Konto.

3.4. Informacje przedstawione w Serwisie Internetowym apipay pozwalają na powzięcie ogólnych informacji o Urządzeniach i Usługach apipay. Apipay zastrzega jednak, że wszelkie dodatkowe i dokładne informacje mogą być przekazywane Użytkownikom podczas indywidualnych ustaleń i rozmów.

3.5. Wszelkie materiały, a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w Serwisie Internetowym apipay stanowią przedmiot praw autorskich apipay lub podmiotów współpracujących z apipay. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.6. Apipay zamieszczając informacje w Serwisie Internetowym apipay dokłada wszelkich starań w zakresie weryfikacji rzetelności i prawdziwości treści udostępnianych mu przez podmioty współpracujące z nim.

3.7. Apipay zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu Internetowego apipay w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Apipay dokłada wszelkich starań technicznych i informatycznych, by wszelkie zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego apipay trwały jak najkrócej oraz były jak najmniej inwazyjne dla Użytkowników. Czasowe lub całkowite wyłączenie działania Serwisu Internetowego apipay nie stanowi nienależytego wykonania Umowy i nie może być podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności apipay.

3.8. Aby Gość lub Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego apipay, niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego apipay po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookies”. Użytkownik i Gość Serwisu Internetowego apipay powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy urządzenie, z którego korzysta w celu dostępu do Serwisu Internetowego apipay spełnia niezbędne wymagania techniczne.

3.9. Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego apipay powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.

3.10. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego apipay, Regulaminu Serwisu lub praw i obowiązków Gości, Użytkowników lub apipay związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego apipay, Sprzedażą Urządzeń, Użytkownicy i Goście mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: help@ apipay.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez apipay bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Gościa lub Użytkownika.

3.11. Korzystanie z Serwisu Internetowego apipay może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Apipay podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Apipay wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3.12. Koszty korzystania przez Gościa lub Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi odpowiednio Gość lub Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Gość lub Użytkownik.

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

4.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego apipay przy użyciu Konta umożliwia zakup Urządzeń oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta. Założenie Konta jest niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usług apipay.

4.2. Czynności związane z Rejestracją mogą zostać wykonane jedynie przez osoby umocowa-ne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do reprezentowania Użytkownika.

4.3. Gość może dokonać Rejestracji w Serwisie Internetowym apipay poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie Internetowym apipay. W procesie Rejestracji i bezpośrednio po nim następują kolejno następujące zdarzenia:
4.3.1. rejestracja Gościa w Serwisie Internetowym apipay;
4.3.2. akceptacja przez Gościa niniejszego Regulaminu;
4.3.3. akceptacja przez Gościa Regulaminu Usługi mPOS apipay;
4.3.4. akceptacja przez Gościa Polityki Prywatności;
4.3.5. zawarcie Umowy z apipay;
4.3.6. sprzedaż Urządzeń oraz ich dostawa;
4.3.7. przekazanie danych Użytkownika do Agenta Rozliczeniowego w celu zawarcia odrębnej umowy z Agentem Rozliczeniowym na zasadach określonych w Regulaminie Usługi mPOS apipay;
4.3.8. zawarcie odrębnej umowy z Agentem Rozliczeniowym na zasadach określonych w Regulaminie Usługi mPOS apipay.

4.4. Oprócz informacji podawanych podczas Rejestracji, apipay uprawniony jest do uzyskania dodatkowych informacji lub informacji ze źródeł zewnętrznych dostępnych zgodnie z przepisami prawa, jeśli jest to konieczne według apipay lub Agenta Rozliczeniowego, w celu prawidłowej realizacji Umowy, spełnienia wymogów prawnych oraz oceny ryzyka operacyjnego i finansowego.

4.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

4.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła lub ma zamiar dokonać zmiany Hasła, może je odzyskać poprzez zamówienie maila aktywacyjnego (poprzez wpisanie adresu email podanego w procesie rejestracji), po otrzymaniu maila aktywacyjnego z linkiem do strony ustalenia nowego hasła do konta.

4.7. Bezpośrednio po pomyślnej Rejestracji Użytkownikowi zostanie udostępniona Umowa z apipay, której treść Użytkownik akceptuje poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu swojej zgody na zawarcie Umowy. Umowa może zostać przez Użytkownika utrwalona poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera lub innego urządzenia.

5. SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

5.1. Postanowienia art. 5 do 9 stosuje się w przypadku Sprzedaży Urządzeń w Sklepie apipay. Apipay dopuszcza możliwość nabycia Urządzeń od podmiotów innych niż apipay, które z apipay współpracują; w takim przypadku zasady dotyczące sprzedaży Urządzeń, ich wykorzystywania przez Użytkownika, gwarancji oraz ew. odstąpienia od umów sprzedaży uregulowane zostaną w odrębnej umowie pomiędzy sprzedawcą Urządzeń a Użytkownikiem.

5.2. Sprzedaż Urządzeń może nastąpić jedynie na rzecz Użytkownika po jego rejestracji w Serwisie Internetowym apipay i założeniu indywidualnego Konta, a także po zaakceptowaniu przez Użyt-kownika Umowy.

5.3. Szczegółowe informacje o Urządzeniach w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Serwisie Internetowym apipay przy poszczególnych Urządzeniach. Ceny podawane są w polskich złotych i są określone jako ceny netto ze wskazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT).

5.4. Aby dokonać zakupu Urządzeń oraz usług świadczonych przez apipay Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie Internetowym apipay.

5.5. W czasie dokonywania zakupu Urządzeń niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację przez apipay sprzedaży Urządzeń i świadczenia Usług apipay. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przynajmniej niektóre dane mogą stanowić dane osobowe Użytkownika jako przedsiębiorcy lub/oraz osób reprezentujących Użytkownika.

5.6. apipay oświadcza, że jest właścicielem Urządzenia dostarczanego Użytkownikowi.

5.7. apipay zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami niniejszego art. 5, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę sprzedaży Urządzenia.

5.8. Do zawarcia umowy sprzedaży Urządzeń dochodzi z chwilą zawarcia Umowy, jednakże apipay ma prawo do wstrzymania wysyłki Urządzenia do użytkownika do chwili dokonania pełnej zapłaty za Urządzenie.

5.9. apipay oświadcza, że Oprogramowanie systemowe jest integralną i nieodłączną częścią Urządzeń, a wraz z Aplikacją stanowią całość Oprogramowania, bez którego nie mogą one spełniać swej funkcji. W związku z powyższym w Cenę Urządzenia wliczona jest opłata za udzielenie Licencji na Oprogramowanie.

5.10. Termin dostawy Urządzeń nie przekracza 5 Dni Roboczych od daty zapłaty przez Użytkownika za Urządzenie.

5.11. Dostawa Urządzeń następuje za pośrednictwem Przewoźników wybranych przez apipay. Opłata za dostawę zdefiniowana w Tabeli Opłat dotyczy przesyłki standardowej, tj. przesyłki do 5 kg, dostarczonej najwcześniej następnego dnia od zakupu, bez definiowania godzin odbioru.
W przypadku konieczności realizacji dostawy w sposób niestandardowy, apipay pozostawia sobie prawo do uzgodnienia z Użytkownikiem niestandardowej opłaty.

5.12. Przy odbiorze przesyłki z Urządzeniem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Użytkownik może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do Przewoźnika o sporządzenie protokołu.

5.13. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzenia przechodzi na Użytkownika z chwilą jego odbioru od Przewoźnika.

5.14. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru przesyłki z Urządzeniem, apipay skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia przyczyn odmowy odbioru przesyłki i stosownie do otrzymanych informacji doręczy przesyłkę ponownie lub spowoduje jej zwrot do apipay.

5.15. W przypadku gdy przesyłka zostanie zwrócona do apipay, zwrot ceny za Urządzenia zawarte w przesyłce nastąpi w terminie 14 Dni Robo-czych od dnia przyjęcia zwrotu Urządzenia do magazynu apipay na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek Karty, za pomocą której dokonano zakupu Urządzenia.

5.16. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od apipay ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, apipay niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.

5.17. W przypadkach, o których mowa w art. 5.15 oraz 5.16 Umowa wygaśnie z chwilą zwrotu Urządzenia do magazynu apipay.

5.18. W odniesieniu do wszelkich zamówień składanych za pośrednictwem apipay Online wyłączone jest zastosowanie przepisu art. 68[2] Ko-deksu Cywilnego (tzw. milczące przyjęcie oferty).

6. PŁATNOŚCI

6.1. Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności ceny za Urządzenia, przy czym dostępne sposoby płatności za Urządzenia są szczegółowo określone w Sklepie apipay.

6.2. Apipay dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności ceny za Urządzenie w postaci faktury. Faktura zostaje każdorazo-wo wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z użyciem odpowiednich danych identyfikujących Użytkownika jako przedsiębiorcę, podanych przez niego w Serwisie Internetowym apipay.

6.3. Faktura dotycząca sprzedaży Urządzenia może być doręczona bądź w formie elektronicz-nej bądź wraz z dostawą Urządzenia.

6.4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

6.5. Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ

7.1. Użytkownik zobowiązuje się używać Urządzenia w sposób odpowiadający przeznaczeniu i właściwościom, a także tylko i wyłącznie razem z Oprogramowaniem apipay.

7.2. Użytkownik nie jest uprawniony do udostęp-nienia na jakiejkolwiek podstawie prawnej Urządzenia jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu na potrzeby przyjmowana płatności przez ten podmiot, z wyłączeniem pracowników oraz zleceniobiorców Użytkownika, przyjmujących płatność na jego rzecz oraz w jego imieniu.

7.3. Użytkownikowi nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub odłączenie części składowych), samowolnie modernizować i naprawiać Urządzeń, pod rygorem utraty gwarancji.

8. REKLAMACJE I GWARANCJA JAKOŚCI URZĄDZEŃ

8.1. W przypadku nieprawidłowego działania Urządzeń, bez winy Użytkownika a wynikających z wad lub usterek Urządzenia, apipay przyjmie Urządzenia do naprawy bądź wymieni je na nowe, zgodnie z warunkami gwarancji opisanymi w niniejszym art. 8.

8.2. Apipay udziela Użytkownikowi gwarancji na prawidłowe działanie Urządzenia.

8.3. Postanowienia niniejszego art. 8 są wystarczającym świadectwem gwarancji i nie wymagają dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawa gwarancji. Gwarancja oferowanych Urządzeń obowiązuje na terenie Polski.

8.4. Czas gwarancji Urządzenia wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu Urządzenia.

8.5. Odpowiedzialność gwarancyjna apipay ogranicza się wyłącznie do wad powstałych z przyczyn tkwiących w Urządzeniu.

8.6. Apipay nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Urządzenie oraz Oprogramowanie będą działać nieprzerwanie, bez błędów programowych, a także nie zapewnia poprawnej weryfikacji posiadacza Karty lub związanego z nią podpisu.

8.7. Odpowiedzialność apipay z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych poniżej, które opisują niezgodne z Umową użytkowanie Urządzenia przez Użytkownika:
8.7.1. korzystanie z Urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
8.7.2. korzystanie z Urządzenia w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy;
8.7.3. korzystanie z Urządzenia przez osoby nieuprawnione przez apipay;
8.7.4. mechaniczne uszkodzenie z winy Użytkownika;
8.7.5. instalacja Oprogramowania niezgodnego bądź w sposób niezgodny z wytycznymi wskazanymi przez apipay;
8.7.6. naprawa przez podmiot niewskazany przez apipay;
8.7.7. dokonanie modyfikacji Urządzenia lub Oprogramowania;
8.7.8. zasilanie Urządzenia w sposób niezgodny z wytycznymi wskazanymi przez apipay;
8.7.9. podłączenie Urządzenia do urządzeń innych niż dozwolone przez apipay;
8.7.10. uszkodzenie, naruszenie, zmiana, bądź usunięcie plomb na Urządzeniu, które mogą wskazywać na to, że Urządzenie było otwierane;
8.7.11. numer seryjny Urządzenia został zmieniony, bądź usunięty;
8.7.12. sprzedaż bądź udzielenie sublicencji na Urządzenie przez Użytkownika osobie trzeciej;
8.7.13. udzielenie sublicencji na Oprogramowanie;
8.7.14. w innych przypadkach wskazanych w Umowie, które wskazują na korzystanie z Urządzenia w sposób niezgodny z jej zapisami.

8.8. Gwarancja na Urządzenia nie obejmuje:
8.8.1. naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku używania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych ze standardami;
8.8.2. naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania, użytkowania oraz konserwacji Urządzenia;
8.8.3. naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej Użytkownika bądź wynikających z przerwy w dostawie prądu elektrycznego;
8.8.4. uszkodzeń wynikłych z działania Siły Wyższej, klęsk żywiołowych;
8.8.5. urządzeń oraz części zamiennych nie dostarczonych przez apipay;
8.8.6. oprogramowania, które nie jest wskazanym przez Użytkownika;
8.8.7. dokonania instalacji i aktualizacji Oprogramowania wskazanego przez Użytkownika;
8.8.8. zmian w Urządzeniu i Oprogramowania, które nie są wymagane przez apipay;
8.8.9. uszkodzeń powstałych w wyniku korzystania z Urządzeń w innym miejscu niż umówione przez Użytkownika z apipay;
8.8.10. innych okoliczności wspomnianych w niniejszej Umowie.

8.9. W przypadku ujawnienia się wad Urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji, Urządzenie będzie wymienione na nowe.

8.10. Reklamacje należy składać za pomocą panelu administracyjnego Użytkownika w apipay Onli-ne.

8.11. Po złożeniu reklamacji Użytkownik ma obowiązek dostarczyć do apipay na swój koszt Urządzenie wraz z dowodem zakupu, jakim jest faktura VAT.

8.12. Przy składaniu reklamacji Użytkownik wskaże (poprzez odnotowanie w panelu administracyjnym Użytkownika w apipay Online) przyczynę jej złożenia oraz dokładny adres, na który apipay zwróci Urządzenie.

8.13. apipay rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji i określi jej przyczynę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, apipay wymieni reklamowane Urządzenie na nowe, pełnowartościowe w terminie do 28 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika, apipay poinformuje Użytkownika o koszcie naprawy, bądź wymiany Urządzenia i wyśle zapytanie do Użytkownika odnośnie dalszego postępowania z Urządzeniem. Użytkownik w terminie 14 dni od wysłania przez apipay zapytania, wspomnianego w zdaniu poprzednim, prześle na piśmie apipay decyzję w zakresie dalszego postępowania z Urządzeniem. W takim przypadku koszt naprawy bądź wymiany Urządzenia oraz jego wysyłkę pokrywa Użytkownik.

8.14. Apipay zobowiązuje się przesłać nowe lub naprawione Urządzenie do miejsca wskazanego przez Użytkownika przy składaniu reklamacji.

8.15. Gwarancja jakości opisana w niniejszym art. 8 jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Użytkownikowi w zakresie odpowiedzialności apipay za prawidłowe działanie Urządzenia. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność apipay z tytułu rękojmi za wady fizyczne Urządzenia.

8.16. Apipay zastrzega sobie prawo do przeinsta-lowania Oprogramowania oraz zmiany klucza kryptograficznego dostępu do Oprogramowania w trakcie Usług technicznych i serwisowych.

8.17. W przypadku konieczności zmiany klucza kryptograficznego z winy Użytkownika, nie objętej gwarancją dla urządzenia, apipay ma prawo obciążyć Użytkownika opłatami zgodnie z Tabelą Opłat.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ

9.1. Użytkownik może odstąpić od umowy sprze-daży Urządzenia w terminie 30 dni od dnia dokonania aktywacji Urządzenia.

9.2. Użytkownik może ponadto odstąpić od umowy sprzedaży Urządzenia w terminie 30 dni od dnia, w którym został powiadomiony o odmowie Agenta Rozliczeniowego zawarcia z Użytkownikiem odrębnej Umowy z Agentem Rozliczeniowym, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Usługi mPOS apipay.

9.3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Urządzenia następuje poprzez złożenie przez Użytkownika pisemnego oświadczenia o odstąpieniu skierowanego do apipay na adres siedziby spółki.

9.4. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Urządzenia Użytkownik może korzystać z Urządzenia w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, których sprawdzenie umożliwi Użytkownikowi podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy. W związku z odstąpieniem od umowy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Urządzenia wynikające z korzystania z Urządzenia w inny sposób niż wskazany powyżej.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia Użytkownik zwróci apipay Urządzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował apipay o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Urządzenie przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował apipay o odstąpieniu od umowy.

9.6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia Użytkownik może zwrócić apipay Urządzenie poprzez odesłanie Urządzenia na adres siedziby apipay; w tym przypadku koszty odesłania Urządzenia pokrywa Użytkownik.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży wszystkich nabytych przez Użytkownika Urządzeń (nabytych bezpośrednio od apipay lub partnera współpracującego z apipay), Umowa zawarta pomiędzy apipay a Użytkownikiem wygaśnie z chwilą zwrotu ostatniego Urządzenia przez Użytkownika do apipay. Jeśli doszło do uprzedniego zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym, taka umowa pozostanie w mocy i będzie mogła zostać rozwiązana na zasadach w niej wskazanych.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Apipay dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego apipay było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, a ponadto apipay chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie Internetowym apipay plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.apipay.pl.

11. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego apipay, apipay zastrzega, że Użytkownik nie może:
11.1.1. zamieszczać w Serwisie Internetowym apipay (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym; a także
11.1.2. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Internetowego apipay lub naruszenie praw osób trzecich.

11.2. Użytkownik ani Gość nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

11.3. Treści zamieszczone przez apipay w Serwisie Internetowym apipay, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej apipay lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu realizacji Transakcji, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody apipay lub innego podmiotu uprawnionego.

11.4. Apipay nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu Internetowego apipay spowodowane przyczynami niezależnymi od apipay, których apipay przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
11.4.1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Serwisu Internetowego apipay;
11.4.2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Serwisu Internetowego apipay w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
11.4.3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz apipay lub Użytkownika;
11.4.4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
11.4.5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.

11.5. W każdym przypadku niedostępności Serwisu Internetowego apipay, apipay podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu przywrócenie dostępności Serwisu w możliwie najkrótszym czasie.

11.6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Internetowego apipay zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać z Serwisu Internetowego apipay:
11.6.1. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
11.6.2. w sposób powodujący zakłócenie integralności Serwisu Internetowego apipay lub poszczególnych jego funkcji;

11.7. Apipay niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w odniesieniu do dostarczonych składników Oprogramowania i Urządzeń, w tym w zakresie praw własności, nienaruszalności dóbr, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, braku wirusów, dokładności lub kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, stosownego dozoru lub fachowości, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania oraz zgodności z opisem.

11.8. Apipay nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane zdarzeniem będącym poza kontrolą Apipayi, tj. m.in. pożarem, powodzią, eksplozją, klęską żywiołową, aktem terroru, wojną, zamieszkami, oraz epidemią (,,Siła Wyższa”). Katalog zdarzeń nie ma charakteru zamkniętego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań, spowodowanego Siłą Wyższą, Apipay ma prawo odstąpić (w całości bądź w części) od jakiejkolwiek zawartej umowy, jeśli działanie Siły Wyższej będzie trwało dłużej niż miesiąc. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie dokumentowej (np. email, skan), nie później niż w ciągu 1 miesiąca od upływu ww. okresu 1 miesiąca działania Siły Wyższej.

12. ZMIANY REGULAMINU

12.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Serwisie Internetowym apipay w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.2. Apipay zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

12.3. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie Internetowym apipay najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wszelkie spory pomiędzy apipay i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

13.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Treść Regulaminu Usługi mPOS apipay

1. DEFINICJE

1.1. Wszelkie terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści niniejszego Regulaminu Usługi mPOS Apipay („Regulamin”) mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Internetowego www.apipay.pl („Regulamin Serwisu”), chyba że nadano im w sposób wyraźny inne znaczenie w treści niniejszego Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. zasady udostępniania i korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania;
2.1.2. zasady świadczenia Usług Apipay związanych z obsługą Rozwiązania mPOS, oraz;
2.1.3. zasady zgłaszania i rozstrzygania reklamacji związanych z Usługami Apipay;
2.1.4. podstawowe zasady zawierania umów z Agentem Rozliczeniowym.
2.2. Apipay prowadzi działalność w zakresie:
2.2.1. świadczenia Usługi mPOS Apipay pozwalającej na realizację płatności Kartami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet, smartfon);
2.2.2. utrzymywania infrastruktury informatycznej umożliwiającej dokonywanie przez Użytkownika Transakcji przy udziale Agenta Rozliczeniowego, obejmującej Oprogramowanie i Serwis Internetowy Apipay;
2.2.3. sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Apipay na rzecz Użytkowników Urządzeń niezbędnych lub przydatnych do akceptacji tego typu płatności, spełniających wymagania Organizacji Kart Płatniczych w zakresie koniecznych certyfikacji;
2.2.4. pośredniczenia w zawieraniu umów z Agentem Rozliczeniowym, umożliwiających rozliczanie Transakcji;
2.2.5. oferowania innych usług i rozwiązań dla klientów biznesowych, we współpracy z partnerami Apipay.

2.3. Dla uniknięcia wątpliwości, Apipay nie świadczy Usług Apipay na rzecz podmiotów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków stron związanych z Usługami Apipay Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: biuro@apipay.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Apipay bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość.

2.5. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

2.6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania z Usług Apipay w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.7. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Apipay i Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż Urządzeń oraz świadczenie usług Apipay. Regulamin stanowi wzorzec umowny o którym mowa w art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:
2.8.1. zapoznał się ze wszelkimi warunkami i zasadami współpracy, wynikającymi z regulaminów, umów i polityk, jakie zostały mu zaprezentowane, w tym z warunkami niniejszego regulaminu, spełnia warunki tam określone, akceptuje je i zobowiązuje się do nich stosować;
2.8.2. będzie korzystał z Usług Apipay jedynie do celów akceptacji płatności, na warunkach zgodnych z odrębną umową z Agentem Rozliczeniowym;
2.8.3. będzie przestrzegał wszystkich instrukcji udzielonych przez Apipay w dowolnej formie, w związku z bezpieczeństwem Kart lub Transakcji, danych Użytkowników i spójności Oprogramowania oraz Urządzeń;
2.8.4. wszystkie informacje i dane, które podał lub które kiedykolwiek będzie podawał Apipay, będą aktualne i zgodne z danymi rzeczywistymi;
2.8.5. będzie niezwłocznie powiadamiał Apipay i Agenta Rozliczeniowego o wszelkich zmianach swoich danych;

2.9. Regulamin można pobrać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera lub innego urządzenia. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: www.apipay.pl. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: www.get.adobe.com/reader/.

2.10. Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów innych aniżeli Apipay, w szczególności regulaminów, wzorów umów, ogólnych warunków umów jest wyłączone w stosunku do Apipay, chyba że Apipay, na piśmie pod rygorem nieważności postanowili odmiennie. Wzorców umów podmiotów trzecich nie stosuje się wobec Apipay nawet wówczas, kiedy Apipay nie zgłosił wobec takich wzorców umów wyraźnego sprzeciwu.

3. PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG APIPAY

3.1. Apipay zobowiązuje się wobec Użytkownika do świadczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Usług polegających na:
3.1.1. udzieleniu Użytkownikowi prawa niewyłącznej licencji do korzystania z Oprogramowania, w tym Aplikacji mPOS Apipay służącej realizacji Transakcji mPOS przy użyciu Urządzenia mPOS Apipay;
3.1.2. zapewnieniu możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności infrastruktury technicznej należącej do Apipay służącej do realizacji Transakcji przy udziale Agenta Rozliczeniowego, w tym Rozwiązania mPOS Apipay, w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji Transakcji przy użyciu Urządzenia (Usługa mPOS Apipay);
3.1.3. świadczeniu usługi technicznych i serwisowych koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania i Urządzeń.
3.1.4. świadczeniu innych usług objętych Umową lub niniejszym Regulaminem;

3.2. Apipay może świadczyć na rzecz Użytkownika usługi dodatkowe, dotyczące:
3.2.1. dostawy Urządzeń do Użytkownika oraz napraw gwarancyjnych Urządzeń w zakresie wskazanym w art. 8.10 Regulaminu Serwisu;
3.2.2. ładowania kluczy kryptograficznych w zakresie określonym w art. 8.18 Regulaminu Serwisu;
3.2.3. dostępu przez Użytkownika do bibliotek (API) aplikacji „Apipay mPOS” w celu integracji Plat-formy z systemem teleinformatycznym Użytkownika na odrębnie uzgodnionych zasadach;
3.2.4. dostępu do specyficznych funkcjonalności Rozwiązania Apipay w zakresie opisanym w Tabeli Opłat;
3.2.5. sporządzania raportów dotyczących Usługi mPOS Apipay, w tym generowanie historii transakcji, dostarczanie informacji o transakcjach historycznych dla byłych klientów bez dostępu do Apipay Online,
3.2.6. szkoleń dotyczących wykorzystywania przez Użytkownika Oprogramowania i Rozwiązania mPOS Apipay;
3.2.7. innych usług związanych z obsługą płatności, w tym wystawianiem duplikatów faktur, dostarczanie faktur w formie papierowej.

3.3. Usługi o których mowa w art. 3.2 powyżej Apipay świadczy za odrębnym wynagrodzeniem określonym w Tabeli Opłat.

3.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że część lub całość usług świadczonych przez Apipay może stanowić usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5. Apipay oświadcza, iż nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2011.199.1175), w związku z czym, żadna z Usług apipay świadczonych w ramach Umowy nie może stanowić i nie powinna być postrzegana jako uczestnictwo Apipay w procesach świadczenia usługi płatniczej, które dokonywane są wyłącznie poprzez Agenta Rozliczeniowego na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Użytkownikiem.

3.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakres świadczonych przez Apipay usług może ulegać zmianom. W przypadku świadczenia usług nieregulowanych Umową lub niniejszym Regulaminem lub konieczności zawarcia dodatkowych umów lub przedstawienia innych danych w celu rozpoczęcia realizacji dodatkowej oferty, Apipay poinformuje o tych wymogach Użytkownika, który przystąpi do zapoznania się z ofertą i jej przyjęcia w dobrej wierze.

3.7. W celu świadczenia Usług Apipay udostępni Użytkownikowi Oprogramowanie, w tym Aplikację mPOS Apipay lub Aplikację Apipay mPOS Wersja Integracyjna. Aplikacja Apipay mPOS jest dostępna do bezpłatnego samodzielnego pobrania z witryny Google Play (Sklep Play), lub – w przypadku Aplikacji Apipay mPOS Wersja Integracyjna – z innej lokalizacji wskazanej użytkownikowi przez Apipay.

3.8. W celu korzystania przez Użytkownika z Usług Apipay, w tym Oprogramowania Aplikacji mPOS Apipay lub Aplikacji Apipay mPOS Wersja integracyjna niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. serwer, komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów. Do prawidłowego funkcjonowania Usług Apipay, w tym Oprogramowania Aplikacji mPOS Apipay po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookies”. W przypadku Aplikacji Apipay mPOS Wersja integracyjna wymagane jest zastosowanie się do zasad, warunków opisanych w dokumentacji dostarczonej przez Apipay na życzenie Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy urządzenie, z którego korzysta, spełnia powyższe niezbędne wymagania techniczne.

3.9. Wykonanie przez Apipay wszystkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Apipay działalności.

3.10. Usługi Apipay świadczone są przez okres czasu określony w Umowie. Umowa określa również warunki zakończenia świadczenia Usług Apipay.

4. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

4.1. Apipay oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogra-mowania, w tym Aplikacji mPOS Apipay, oraz dokumentacji z nimi związanej. Oprogramowanie systemowe dla Urządzenia jest przekazywane wraz z Urządzeniem mPOS Apipay.

4.2. Apipay zapewnia, że Oprogramowanie nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4.3. Apipay niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego i nie ograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z Oprogramowania we współdziałaniu z Urządzeniami, poprzez ich instalację na urządzeniach Użytkownika, wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych i wyświetlanie na ekranie urządzeń Użytkownika.

4.4. Z zastrzeżeniem treści art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Użytkownikowi nie wolno, bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Apipay:
4.4.1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania w całości lub w części;
4.4.2. tłumaczyć, modyfikować, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w Oprogramowaniu jakichkolwiek innych zmian, w tym w celu usunięcia błędów;
4.4.3. używać Oprogramowania w innym obszarze usług niż zadeklarowany jako działalność Użytkownika;
4.4.4. używać Oprogramowania w innym obszarze geograficznym niż zadeklarowany jako kraj siedziby Użytkownika.

4.5. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. Oprogramowanie nie może też być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Użytkownika osobom trzecim, lub przekazywane do korzystania na podstawie czynności faktycznych lub prawnych jakiejkolwiek osobie.

4.6. Prawo do korzystania z Oprogramowania (licencja) udzielona została na okres obowiązywania Umowy.

4.7. W celu uniknięcia wątpliwości, Apipay nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi, logo i innymi oznaczeniami wykorzystywanymi przez Apipay.

5. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

5.1. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Oprogramowania lub Rozwiązania mPOS Apipay.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Apipay w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Oprogramowania.

5.3. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Apipay zmian i aktualizacji w Oprogramowaniu oraz świadczenie innych usług technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Usług Apipay oraz współdziałać z Apipay poprzez zainstalowanie aktualizacji i zaprzestanie użytkowania poprzednich wersji Oprogramowania.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE ZE KORZYSTANIEM Z USŁUG APIPAY

6.1. W związku z korzystaniem z Usług Apipay, o których mowa w art. 3.1 powyżej, Użytkownik:
6.1.1. zobowiązuje się że nie będzie podejmował prób obejścia zabezpieczeń Rozwiązania mPOS Apipay lub uzyskania dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania;
6.1.2. zobowiązany jest zachować poufność wszelkich haseł lub innych informacji, bezpieczeństwa w odniesieniu do Oprogramowania;
6.1.3. zobowiązany jest do właściwego stosowania zabezpieczeń i wszystkich identyfikatorów użytkowników, haseł oraz innych urządzeń bezpieczeństwa stosowanych w związku z użytkowaniem Oprogramowania oraz Rozwiązania mPOS Apipay (w tym zmiany haseł na bieżąco) i musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że są one poufne, bezpieczne, stosowane właściwie i nie ujawniane osobom nieupoważnionym;
6.1.4. zobowiązany niezwłocznie poinformować Apipay jeżeli istnieje jakikolwiek powód, aby przypuszczać, że Login, Hasło lub inny urządzenie bezpieczeństwa wydane przez Apipay jest lub może stać się znane osobie nieuprawnionej do korzystania lub może być stosowane w sposób nieuprawniony.

6.2. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Apipay w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia, uszkodzenia lub wady Urządzeń i/lub Oprogramowania.

6.3. Apipay zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi mPOS Apipay jeżeli w dowolnym momencie Apipay uzna, że nastąpiło lub może nastąpić naruszenie bezpieczeństwa Oprogramowania lub Rozwiązania mPOS Apipay, do chwili usunięcia takiego zagrożenia. Zawieszenie świadczenia Usługi mPOS w przypadku określonym powyżej nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Apipay.

6.4. Apipay zastrzega sobie prawo (według własnego uznania) do żądania od Użytkownika bezzwłocznej zmiany niektórych lub wszystkich haseł używanych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami Apipay; w przypadku przedstawienia takiego żądania przez Apipay Użytkownik będzie zobowiązany do dokonania takiej wymiany niezwłocznie, pod rygorem zawieszenia świadczenia Usług Apipay.

6.5. W związku z korzystaniem z Usług Apipay o których mowa w 3.1.2, Użytkownik:
6.5.1. jest zobowiązany do akceptowania płatności wyłącznie zgodnie z Regulacjami Kartowymi. Strony mogą też być zobligowane do zmiany tej Umowy, w powiązaniu ze zmianami w Regulacjach Kartowych;
6.5.2. nie może korzystać z Usług Apipay w sposób nieuczciwy lub mylący dla klientów Użytkownika na rzecz których dokonywane są Transakcje;
6.5.3. nie może pobierać od Klientów dodatkowej opłaty za dokonywanie przez Użytkownika Transakcji za pomocą Usług mPOS Apipay;
6.5.4. nie może używać Usługi mPOS Apipay do akceptowania Transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi posiadanymi przez Użytkownika;
6.5.5. nie może działać jako pośrednik płatniczy, agregator płatności lub biuro obsługujące płatności (za wyjątkiem płatności przyjmowanych przez dostawcę/sprzedawcę towarów/usług za towary lub usługi będące w ofercie Użytkownika), lub w inny sposób dokonywać niezgodnego z prawem przetwarzania płatności.

7. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW Z AGENTEM ROZLICZENIOWYM

7.1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia realizacji pełnego uzgodnionego zakresu Usług Apipay, uzyskania pełnej funkcjonalności Oprogramowania oraz uzyskania możliwości dokonywania Transakcji jest uprzednie zawarcie przez Użytkownika umowy z Agentem Rozliczeniowym, wskazanym przez Apipay, w przedmiocie świadczenia usługi płatniczej umożliwiającej wykonanie transakcji płatniczych, w szczególności dot. obsługi autoryzacji i przesyłania zleceń płatniczych, w tym dostarczenie danych wymaganych do zawarcia umowy z Agentem Rozliczeniowym.

7.2. Apipay nie jest stroną umowy z Agentem Rozliczeniowym, a jedynie działa jako agent Agenta Rozliczeniowego i podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy z Agentem Rozliczeniowym. Apipay oświadcza że jest zarejestrowanym agentem Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Organizacji Kartowych Visa i MasterCard.

7.3. Poniższe art. 7.3 do 7.7 dotyczą procesu przygotowania umowy z Agentem Rozliczeniowym z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Internetowego Apipay. W uzasadnionych przypadkach Apipay może zaproponować Użytkownikowi indywidualny sposób przygotowania umowy z Agentem Rozliczeniowym.

7.4. Bezpośrednio po zaakceptowaniu Umowy z Apipay, Użytkownik udostępnia Apipay dane niezbędne do zawarcia umowy z Agentem Rozliczeniowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie Internetowym Apipay.

7.5. Najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po wypełnieniu przez Użytkownika formularza umowy z Agentem Rozliczeniowym Apipay dokona weryfikacji kompletności danych niezbędnych do przygotowania umowy z Agentem Rozliczeniowym. W przypadku zidentyfikowania braków kontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną z prośbą o uzupełnienie braków lub przekazanie poprawnych informacji. Po pozyskaniu tych danych Apipay dokona za Użytkownika poprawienia lub uzupełnienia formularza rejestracyjnego.

7.6. Po poprawnej weryfikacji umowy z Agentem Rozliczeniowym umowa zostanie przesyłana jest do podpisu przez Użytkownika, w sposób wybrany przez Apipay. W przypadku konieczności uzupełninia danych zawartych w umowie z Agentem Rozliczeniowym Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić takie dane przed złożeniem podpisu na umowie.

7.7. Po otrzymaniu przez Apipay poprawnie podpisanej przez Użytkownika umowy z Agentem Rozliczeniowym, umowa zostaje przekazana do Agenta Rozliczeniowego.

7.8. Niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od Agenta Rozliczeniowego Apipay po-wiadomi Użytkownika w imieniu Agenta Rozliczeniowego o decyzji dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem Serwisu Internetowego Apipay i dostępna będzie dla Użytkownika po zalogowaniu się do Apipay Online.

7.9. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym dochodzi z chwilą udostępnienia Użytkownikowi informacji o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Agenta Rozliczeniowego umowy z Użytkownikiem. Podpisany przez Agenta Rozliczeniowego egzemplarz umowy zostanie niezwłocznie doręczony Użytkownikowi w sposób wybrany przez Agenta Rozliczeniowego.

7.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że Agent Rozliczeniowy może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy z danym Użytkownikiem. W takim przypadku:
7.10.1. nie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym;
7.10.2. Apipay nie będzie miał możliwości świadczenia Usług Apipay na rzecz takiego Użytkownika i w związku z tym Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Apipay wygaśnie na zasadach określonych w Umowie;
7.10.3. w odniesieniu do Urządzeń nabytych od Apipay przez Użytkownika zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego Apipay.

7.11. W przypadku rozwiązania umowy z Agentem Rozliczeniowym przez Agenta Rozliczeniowego lub Użytkownika, Apipay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku Apipay ma prawo do powstrzymania się ze świadczeniem Usług Apipay od chwili rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym.

8. PŁATNOŚCI

8.1. Użytkownik zobowiązuje się dokonywać płatności z tytułu Usług Apipay zgodnie z Tabelą Opłat, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.2. Wszystkie opłaty wskazane w Tabeli Opłat podawane są w polskich złotych i są określone jako kwoty netto, które zostaną powiększone o należną kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

8.3. Użytkownik będzie dokonywał Płatności z tytułu Usług Apipay na podstawie wystawianych przez Apipay faktur VAT, w terminach wskazanych na takich fakturach.

8.4. Sposób dokonania płatności wskazany zostanie każdorazowo w Serwisie Internetowym Apipay. Użytkownik może dokonać płatności za Usługi Apipay w każdy wskazany w Serwisie Internetowym Apipay sposób.

8.5. Apipay dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za Usługi Apipay oraz za ich dostawę w postaci faktury. Faktura zostaje każdorazowo wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z użyciem odpowiednich danych identyfikujących Użytkownika jako przedsiębiorcę, podanych przez niego w Serwisie Internetowym Apipay.

8.6. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

8.7. Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Apipay Online. Informacje o wystawionych fakturach dostępne są również w Serwisie Internetowym Apipay po zalogowaniu się przez Użytkownika w Apipay Online.

8.8. Użytkownik ma prawo zażądać doręczenia faktury w formie papierowej za odrębna opłatą określoną w Tabeli Opłat.

8.9. Apipay ma prawo do wstrzymania świadczenia Usług Apipay na rzecz Użytkownika do chwili uregulowania przez Użytkownika wszystkich należnych Apipay płatności. Wstrzymanie świadczenia Usługi Apipay z powyższego powodu nie może być uznane za nienależyte wykonane Umowy i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Apipay.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z PLATFORMĄ APIPAY

9.1. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnie-nia oraz utrzymania na własny koszt urządzenia mobilnego niezbędnego do korzystania z Urządzeń mPOS i Oprogramowania, oraz zawarcia niezbędnych umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych, pozwalającymi na transmisję danych w celu świadczenia Usług Apipay.

9.2. Apipay nie gwarantuje, że Usługi Apipay będą kompatybilne z urządzeniem mobilnym Użytkownika. wymagania techniczne dotyczące urządzeń Użytkownika jakie mogą być wykorzystywane w celu korzystania z poszczególnych Usług Apipay dostępne są w Serwisie Internetowym Apipay pod adresem [www.apipay.pl].

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG APIPAY I AGENTA ROZLICZENIOWEGO

10.1. Zasady dotyczące reklamacji usług świadczonych przez Agenta Rozliczeniowego uregulowane są w odrębnej umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Agentem Rozliczeniowym i będą rozstrzygane na zasadach tamże wskazanych. Apipay nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z reklamacjami usług świadczonych przez Agenta Rozliczeniowego.

10.2. Apipay zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług Apipay zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu oraz niniejszym Regulaminie.

10.3. Użytkownik może zgłosić apipay reklamację, jeżeli stwierdzi, że Usługi Apipay wykonywane są wadliwe lub niezgodnie z Umową.

10.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
10.4.1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@apipay.pl; albo
10.4.2. poprzez wysłanie reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na www.apipay.pl.

10.5. W przypadku złożenia reklamacji pocztą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 10.4.1 powyżej) Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do apipay.

10.6. Apipay ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

10.7. Apipay poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym apipay.

10.8. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Apipay.

10.9. W toku rozpatrywania reklamacji Apipay może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

11.1. Apipay dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Usług Apipay było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto Apipay chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

11.2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zarówno przekazywanych Apipay jak i Agentowi Rozliczeniowemu, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie Internetowym Apipay plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.apipay.pl.

12. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Treści zamieszczone przez Apipay w Oprogramowaniu, w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej apipay lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu realizacji Transakcji, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Apipay lub innego podmiotu uprawnionego.

12.2. Apipay nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności do Rozwiazania mPOS apipay spowodowane przyczynami niezależnymi od apipay, których apipay przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej (stanowiącymi zagrożenia związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Apipay świadczonych drogą elek-troniczną):
12.2.1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Usługi mPOS Apipay;
12.2.2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Rozwiązania mPOS Apipay w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
12.2.3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Apipay lub Użytkownika;
12.2.4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową apipay, w tym w szczególności DoS (De-nial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
12.2.5. przyczyny wynikające z awarii serwerów;
12.2.6. utrata przez Użytkownika haseł umożliwiających korzystanie z Usług apipay;
12.2.7. działanie szkodliwego oprogramowania (wirusy, maleware itp);
12.2.8. braku dostępu Użytkownika do sieci Internet.

12.3. W każdym przypadku niedostępności Usług Apipay, Apipay podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

12.4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług Apipay zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać z Usług apipay realizowanych za pomocą Rozwiązania mPOS Apipay:
12.4.1. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
12.4.2. w sposób powodujący zakłócenie integralności Rozwiązania mPOS Apipay lub ich poszczególnych funkcji;
12.4.3. w sposób powodujący dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

12.5. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Oprogramowanie zostaje udostępnione Użytkownikowi w stanie „as is”, a także, że Oprogramowanie stanowi oprogramowanie komputerowe i jako takie może zawierać błędy, które nie są znane Apipay, lub które są niemożliwe do całkowitego wykluczenia lub pełnego usunięcia. W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek usterki, która uniemożliwia lub utrudnia Użytkownikowi korzystanie z niej w zakresie określonym w niniejszej Regulaminie, Apipay dołoży należytej staranności w celu jej usunięcia nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty jej zgłoszenia Apipay. W przypadku wad niemożliwych do usunięcia w tym terminie, Apipay jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie możliwie najkrótszym, o którym poinformuje Użytkownika.

12.6. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi mPOS Apipay może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Apipay podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Apipay wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

12.7. Niniejszym strony wyłączają odpowiedzialność Apipay z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w odniesieniu do dostarczonych składników Oprogramowania i Urządzeń, w tym w zakresie praw własności, nienaruszalności dóbr, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, braku wirusów, dokładności lub kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, stosownego dozoru lub fachowości, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania oraz zgodności z opisem.

12.8. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Apipay ani jego dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, utracone korzyści, straty w prowadzonej działalności, utratę poufnych lub innych informacji związanych z prowadzona działalnością, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenie prywatności, niedopełnienie obowiązków (zarówno w dobrej wierze, jak i przy uzasadnionych staraniach), brak staranności oraz szkody finansowe i inne), wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania składników, świadczeniem pomocy technicznej lub jej brakiem, w zakresie niniejszego Regulaminu, nawet wtedy, gdy Apipay lub którykolwiek z jego dostawców zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. z zastrzeżeniem ww. wyłączeń, Apipay ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody popełnione z winy umyślnej.

12.9. Bez względu na jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść z jakiegokolwiek powodu (w tym, bez ograniczeń, wszelkich szkód wymienionych powyżej oraz wszelkich szkód bezpośrednich lub bliżej nieokreślonych), całkowita odpowiedzialność Apipay wynikająca z postanowień Umowy i niniejszego Regulaminu, w tym także ew. odszkodowanie dla Użytkownika za wszelkie wymienione powyżej straty, są ograniczone do kwoty stanowiącej całkowitą wartość Transakcji netto z miesiąca poprzedzającego wystąpienie szkody, dokonanych przez Użytkownika, za pomocą Usługi mPOS Apipay. W przypadku, gdy szkoda wystąpiła w pierwszym miesiącu trwania Umowy ograniczenie odpowiedzialności Strony ustalają na kwotę rzeczywistego obrotu w okresie funkcjonowania Umowy. Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zrzeczenia obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nawet jeśli odszkodowanie nie kompensuje poniesionej szkody. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie dotyczy przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

12.10. Apipay nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane zdarzeniem będącym poza kontrolą Apipayi, tj. m.in. pożarem, powodzią, eksplozją, klęską żywiołową, aktem terroru, wojną, zamieszkami, oraz epidemią (,,Siła Wyższa”). Katalog zdarzeń nie ma charakteru zamkniętego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań, spowo-dowanego Siłą Wyższą, Apipay ma prawo odstąpić (w całości bądź w części) od jakiejkolwiek zawartej umowy, jeśli działanie Siły Wyższej będzie trwało dłużej niż 1 miesiąc. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie dokumentowej (np. email, skan), nie później niż w ciągu miesiąca od upływu ww. okresu 1 miesiąca działania Siły Wyższej.

13. ZMIANY REGULAMINU

13.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, został on udostępniony w Serwisie Internetowym Apipay w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

13.2. Apipay zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

13.3. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie Internetowym Apipay najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.

13.4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu i datą jego wejścia w życie zostanie przesłana do Użytkowników.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Wszelkie spory pomiędzy Apipay i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

14.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

© 2024 APIPAY